EBDAL VE EVTAD
Canibim.Com

EBDAL VE EVTAD - Canibim.Com

                                                                    EBDAL ve EVTAD

 

Peygamberimiz,bir hadisinde :” Hemdan’lar,yardıma koştukları ve sıkıntılara katlandıkları müddetçe,ne güzel kabiledirler. İslam Ebdalı da , Evtad’ı da onların içindedirler” buyurmuştur.(İbni Sad, Tabakat 1, say.341, İbn.Esir,Üsüdül-Gabe 11,say.57)

EBDAL : Yüce Alla’ın çok ibadet edici Evliya kulları olup onlardan birisi vefat ettiği zaman, yerine başka birisi geçirildiği için,kendilerine  Ebdal denilmiştir.(İbn.Esir,Nihaye 1, say.107)

Ebdal: Yüce Allahın veli kullarından yeryüzünde ikamet ettirdiği yetmiş kişilik bir cemaat olup onlardan kırkı Şam ülkesinde, otuzu da diğer ülkelerde bulunurlar. (Firuzabadi, Kâmus 1, say.344)

Veted kelimesinin cemi olan Evtad, lugatta kazık demektir ki bir şeyi ayakta tutmağa, berkiştirmeğe sebep olur.

Tasavvufta Evtad: Yüce Allahın veli kullarından dört kişi olup her biri dünyanın şark,garp, şimal,cenup gibi dört cihetinden birer cihette bulunur. (Muhitdini Arabi,Istılahus- sufiye, say.4;seyyid şerif, Tarifat say.26)

 

KUTUB – GAVS KUTBUL – AKTAB

 

Kutub lügatda: Topluluğun işlerini çekip çeviren Ulu kişisine denir. Cem-i “Aktab” gelir.

Kutb’a sıkıntıya düşüldüğü,darda kalındığı zaman, sığınılması ve kendisinin yardım ve himmeti istenilmesi bakımından da , GAVS denilir. (not: 11 adım duası bunun içindir.)

Gavs herdevirde tek, Kutup ise müteaddid olur.

O, daima Yüce Allahın nazarında bulunur. Yüce Allah, ona ledün ilminden en büyük hazzı vermiştir.

O, şumüllü  feyiz ölçüsü elinde olduğu halde rûhun , bedende dolaştığı gibi kainatın içinde ve dışında dolaşır durur.

Onun feyiz ölçüsü, ilmine tabidir ; ilmide, Cenab-ı Hakkın ilmine tabidir.

Cenab-ı Hakkın ilmi ise, oluşmamış bulunan mahiyetlere tabidir.

Ulvi ve süfli kâinat üzerinde onun feyzi caridir.

Kendisi, insan oluşu itibarıyla değil, maddi ve manevi hasletleri itibarıyla İsrafilin kalbi üzeredir.

Cebrailin hükmü, insanın ilk yaradılışında, insan ruhunun hükmü gibidir.

Mikailin hükmü , ondaki cazibe hükmü gibidir.

Azrail’in hükmüde, onda ki dâfia gücünün hükmü gibidir.

KUTBİYYETÜL KÜBRÂ( En büyük kutupluk) ki, bu Kutbu’l Aktab’lık mertebesi olup Muhammed Aleyhisselam’ın Nübüvvetinin bâtınına mazhariyettir.

 

NOT : Sitemizim giriş sayfasında duyurduğumuz “Abdulkadir Geylani (ks) efendimizin 11 Adım duasını bu zaviyeden anlamak lazımdır.

Selam ve dua ile 

Tüm MAKALELER